Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekt „Wspierać Kształcić Przeżywać” RPLD.11.01.01-10-B008/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771.240,00
Kwota dofinansowania: 655.554,00
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r

Celem projektu jest wspieranie rozwoju 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów 25 dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u 22 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 206 w nowoczesny sprzęt diagnostyczno– terapeutyczny (4 gabinety terapeutyczne i 5 sal zajęć).
Projekt przewiduje udział 25 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zespołem Aspergera, dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością. ruchową, uszkodzeniem słuchu, wzroku oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 9 r.ż. często z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Wsparcie kierowane jest również do 22 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w większości pracujących na codzień z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy zainteresowani są zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji wynikających z potrzeb dzieci i PM206 oraz przeprowadzonej diagnozy rozwoju zawodowego nauczycieli.
Główne zadania: realizacja zajęć terapeutycznych, specjalistycznych i dodatkowych z 25 dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: Tomatis, Snoezelen, T.behawioralna, Arteterapia , W.Sherborn, TUS, T.senso-motor (nie realizow.w PM206), podnoszenie kwalifikacji 22 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w przedszkolu, doposażenie PM 206 w sprzęt terapeutyczny, multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii.

Zadania realizowane w projekcie:

ZADANIE 1: Poszerzenie oferty zajęć specjalistycznych skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.


Zadanie to polega na ustaleniu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadanego przez dziecko, kierunków i harmonogramu wyrównywanie jego deficytów rozwojowych.
W ramach projektu dzieci mają możliwość skorzystać z następujących zajęć terapeutycznych: tyfloterapii, surdoterapii, terapii behawioralnej, terapii metodą tomatisa, neurologopedii, arteterapii, terapii metodą W.Sherborn. Projekt przewiduje uwzględnienie w tych zajęćiach zaleceń zawartych w orzeczeniach, koordynację działań specjalistów, ocenę efektywności podjętych działań.
Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych.
Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu jej czas znacząco się skraca.
Metodę Tomatisa® można stosować w dowolnym wieku, zarówno w celu rozwoju osobistego, jak w celu przeciwdziałania zaburzeniom lub trudnościom.
W naszym przedszkolu z zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metody Tomatisa korzystały dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z afazja motoryczną, niepełnosprawnością intelektualna, niedosłuchem.
Tomatis to również wspaniała zabawa która daje możliwości rozwoju polisensorycznego.
ZADANIE 2: Uruchomienie terapii prowadzonej metodą Snoezelen dla dzieci z niepełnosprawnościami - wyposarzenie Sali Doświadczania Świata.


Zadanie to polega na przygotowaniu nowego pomieszczenia dydaktycznego zgodnie z met Snoezelen (zakup: niezbędnego sprzetu) oraz prowadzenie zajęć z 25 dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie terapii indywidualnej lub grupowej.
W Sali doświadczania świata zajęcia ukierunkowane będą na relaksacje, stymulacje aktywności dziecka i wielozmysłowe poznawanie świata z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Terapia w Sali Doświadczania Świata, zwana również terapią Snoezelen (niem. „snuffelen” – węszyć, „doezelen” – drzemać), polega na zapewnianiu osobom o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu, a co za tym idzie również wsparcia ich rozwoju.
Techniki stosowane w terapii pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci niepełnosprawnych, które proces poznawczy niejako rozpoczynają na nowo, w swoim tempie, uaktywniając często uśpione zmysły. Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców:
- wzrokowych: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości
- słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
- dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
o różnej fakturze
- węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych