Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekt „Wspierać Kształcić Przeżywać” RPLD.11.01.01-10-B008/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771.240,00
Kwota dofinansowania: 655.554,00
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r

Celem projektu jest wspieranie rozwoju 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów 25 dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u 22 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 206 w nowoczesny sprzęt diagnostyczno– terapeutyczny (4 gabinety terapeutyczne i 5 sal zajęć).
Projekt przewiduje udział 25 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zespołem Aspergera, dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością. ruchową, uszkodzeniem słuchu, wzroku oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 9 r.ż. często z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Wsparcie kierowane jest również do 22 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w większości pracujących na codzień z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy zainteresowani są zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji wynikających z potrzeb dzieci i PM206 oraz przeprowadzonej diagnozy rozwoju zawodowego nauczycieli.
Główne zadania: realizacja zajęć terapeutycznych, specjalistycznych i dodatkowych z 25 dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: Tomatis, Snoezelen, T.behawioralna, Arteterapia , W.Sherborn, TUS, T.senso-motor (nie realizow.w PM206), podnoszenie kwalifikacji 22 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w przedszkolu, doposażenie PM 206 w sprzęt terapeutyczny, multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii.

Zadania realizowane w projekcie:

ZADANIE 1: Poszerzenie oferty zajęć specjalistycznych skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.


Zadanie to polega na ustaleniu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadanego przez dziecko, kierunków i harmonogramu wyrównywanie jego deficytów rozwojowych.
W ramach projektu dzieci mają możliwość skorzystać z następujących zajęć terapeutycznych: tyfloterapii, surdoterapii, terapii behawioralnej, terapii metodą tomatisa, neurologopedii, arteterapii, terapii metodą W.Sherborn. Projekt przewiduje uwzględnienie w tych zajęćiach zaleceń zawartych w orzeczeniach, koordynację działań specjalistów, ocenę efektywności podjętych działań.
ZADANIE 2: Uruchomienie terapii prowadzonej metodą Snoezelen dla dzieci z niepełnosprawnościami - wyposarzenie Sali Doświadczania Świata.


Zadanie to polega na przygotowaniu nowego pomieszczenia dydaktycznego zgodnie z met Snoezelen (zakup: niezbędnego sprzetu) oraz prowadzenie zajęć z 25 dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie terapii indywidualnej lub grupowej.
W Sali doświadczania świata zajęcia ukierunkowane będą na relaksacje, stymulacje aktywności dziecka i wielozmysłowe poznawanie świata z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

ZADANIE 3: Wzbogacenie oferty o zajęcia dodatkowe rozwijające i utrwalające umiejętności społeczne dzieci o SPE realizowane w formie zajęć terapeutycznych grupowych.


Organizacja w projekcie zajęć rozwijających umiejętności i funkcjonowanie niezbędne do prawidłowego rozwoju w grupie rówieśniczej a w konsekwencji społecznej. Podczas zajęć uwaga zwrócona będzie na rozwój sprawności ruchowej, orientacji przestrzennej, rozwój umiejętności praktycznych, ekspresji twórczej, komunikacji i współpracy w zespole.
W ramach tego zadania zorganizowane zostaną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego następujące zajęcia:
Zajęcia praktycznego działania (kulinarne, majsterki, ogrodnicze)
Zajęcia rytmiczno-teatralne
Trening Umiejętnosci Społecznych (TUS)
Zajęcia spotrowo-taneczne
Zajęcia orientacji ruchowo-przestrzennej
Integracyjne wycieczki i rajdy połączone z terapią TUS
ZADANIE 4: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami w zakresie pedagogiki specjalnej i terapeutycznej oraz diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Poniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowy nauczycieli - w ramach projektu 22 n-li weźmie udział w działaniach podnoszących ich umiejętności zawodowe
Odbędzie się w roku sz. 2018/19 sześć szkoleń Rady Pedagogicznej na następujące tematy:
1. Praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
2. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
3. Szkolenie z zakresu prowadzenia superwizji.
4. Nowoczesne technologie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym .
5. Diagnoza, metody i sposoby postępowania edukacyjno-terapeutycznego.
6. Wspomaganie dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce.