W panelu dla rodziców po zalogowaniu się,


ZNAJDZIESZ:


- ważne ogłoszenia
- obecności i odpłatności swojego dziecka
- jadłospis
- potrzebne druki i inne informacje

Uwaga Rodzice !!!


Na podstawie UCHWAŁY NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz zmiany Uchwałą nr VII/246/19 z dnia 27 marca 2019r.

ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice, o których mowa w art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych to jest:
1) posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
2) tworzący rodzinne domy dziecka;
3) tworzący rodziny zastępcze.

Opłata, o której mowa wyżej nie obejmuje opłat za wyżywienie.

Stawka żywieniowa od 1 września 2020r. wynosi:3 posiłki : 7,50 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki 6,00 zł. x ilość dni roboczych
1 posiłek 3, 75 zł. x ilość dni roboczych

Opłaty za przedszkole dotyczące wyłącznie opieki i wyżywienia można wpłacać na konto po uzgodnieniu kwoty przelewu pod numerami telefonów:

508-008-199


672-70-89 w. 25,

dokładnie co do grosza:

19 1560 0013 2030 6095 1000 0007
Opłaty wcześniej deklarowane na Radę Rodziców wpłacamy na konto:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001

Przedszkole jak również Rada Rodziców nie pośredniczą w ubezpieczaniu dzieci !!!!Rodzice są zobowiązani sami zawrzeć polisę NW w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Przed wyruszeniem na wycieczkę oraz zapisaniem na basen, rodzic ma obowiązek podać nauczycielowi nr polisy.

NA DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA - BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO DZIECI UBEZPIECZONE


PONIŻEJ linki do różnych ofert ubezpieczeniowych na rok 2021/22 nadesłane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe