Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole

Jesteśmy placówką dziesięciooddziałową z grupami integracyjnymi, położoną w sąsiedztwie lasu. Posiadamy piękny, bogato wyposażony ogród, w części zalesiony. Mieścimy się na parterze budynku dwu kondygnacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 33 w Łodzi ul. Lermontowa 7.

Zapewniamy dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. od 8.00 do 13.00 oraz realizację odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, o którym mowa w pkt. 1 tj. w godz. 6.00- 8.00 i 13.00-17.00


BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

W przedszkolu usunięte są bariery architektoniczne:
- wybudowany jest podjazd dla wózków
-korytarz wyłożony jest wykładziną antypoślizgową
-nowocześnie urządzone łazienki, przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

DWIE SALE GIMNASTYCZNE

Mamy dwie duże sale gimnastyczne, bogato wyposażone w sprzęt i przybory do zajęć. Jedna sala z przeznaczeniem na zajęcia teatralno-muzyczne, wyposażona jest w ścianę luster, nagłośnienie, interaktywną podłogę, wiele instrumentów i przyborów do zajęć umuzykalniających. Druga sala przeznaczona do zajęć korekcyjnych i usprawniających dzieci ruchowo, wyposażona jest w wiele przyborów i pomocy do gimnastyki a także ściankę wspinaczkową przeznaczoną dla przedszkolaków .

CIEPŁA ATMOSFERA

Panuje u nas ciepła, rodzinna atmosfera i przyjazny dziecku klimat. Przedszkole jest zadbane i kolorowe. Każde dziecko jest traktowane przez nas indywidualnie, dostrzegamy jego aktualne potrzeby, możliwości i zainteresowania, staramy się sprawić by dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe.

SMACZNE POSIŁKI

Oferujemy bardzo smaczne i urozmaicone posiłki (śniadania, II śniadania i obiady), planowane przez specjalistę do spraw zdrowego żywienia, uwzględniamy indywidualne wymagania żywieniowe – alergie pokarmowe. Koszt posiłków: 3 posiłki – 7,50 zł.

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Zatrudniamy trzydziestu wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, w tym sześciu pedagogów specjalnych, psychologa, logopedów, terapeutę SI, rehabilitanta, i innych specjalistów co umożliwia organizowanie oddziaływań stymulujących, usprawniających, kompensujących zaburzone lub opóźnione funkcje psychomotoryczne u dzieci. (zobacz informacje o kadrze).

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

Prowadzimy Punkt konsultacyjny dla rodziców, udzielając porad pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych. Przedszkole jest otwarte na potrzeby rodziców. Organizujemy dni otwarte, a w miesiącach wakacyjnych spotkania adaptacyjne podczas których dzieci wraz z rodzicami mają możliwość uczestniczenia w zajęciach.

BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Bogaty wybór zajęć dodatkowych daje możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień dziecka, jak również wyrównywania szans poprzez stymulację rozwoju a przy tym daje im ogromną radość.

Podczas prowadzonej pracy wychowawczo- dydaktycznej korzystamy z wielu, różnorodnych metod pracy z dziećmi m.in.:

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
Metody Integracji Sensorycznej;
Metod twórczych;
Metod relaksacyjnych;
Metod aktywizujących;
Dogoterapii jako metody wspierającej;
elementów metody wspierania rozwoju „Terapia bajką”;
elementów metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
metody malowania dziesięcioma palcami (Finger –Painting);
metody terapia zabawą;
ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz;
metody Ester Cotton;
pedagogiki zabawy;
programu rozwijającego percepcję wzrokową Frostig –Horn;

Programy zajęć dodatkowych napisane przez nauczycieli zatrudnionych w naszym przedszkolu w oparciu, o które pracujemy:

- „Program zajęć umuzykalniających prowadzonych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi, w ramach zajęć dodatkowych – bezpłatnych” – A. Jaszczyk, M. Woźniak;
- „Edukacja teatralna – drogą do rozwoju aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym” M. Dubilas;
- „Program terapeutyczny dla dzieci 6-letnich prowadzony w ramach zajęć dodatkowych” A. Leszczyńska, J. Skorupa, M. Rutkowska;
- „Poprzez sport do pełnej i świadomej aktywności ruchowej” – program zajęć rekreacji ruchowej realizowany w P. M. nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi A. Franczyk, B. Kochaniak;
- „Animaloterapia – program przedszkolnego Klubu Animals” – A. Franczyk, K. Krajewska, J. Skorupa;

Praca z dziećmi w grupach integracyjnych prowadzona jest w oparciu o:

- „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” A. Franczyk K. Krajewska,
Kładziemy szczególny nacisk na profilaktykę i kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez umożliwienie realizację ciekawych programów i projektów. Często organizujemy wycieczki. Dbamy o rozwój zainteresowań, zdolności i możliwości rozwojowych dzieci. Chcemy by dziecko było samodzielne i twórcze potrafiło działać w zabawach i zajęciach na rzecz własnego rozwoju.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego
Nr 206 z Oddziałami Integracyjnym
opracowana przez całą społeczność przedszkolną na lata 2018 – 2023

Model absolwenta:


Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

1. aktywną postawę i wrażliwość wobec środowiska

2.chęć twórczego działania i współpracy w grupie

3.zainteresowanie poznawaniem czegoś nowego,

4.umiejętność logicznego myślenia, korzystania z wiadomości, uważnego słuchania,

5.umiejętność koncentracji, wytrwałość realizowaniu zadań,

6.umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

7.tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

8.samodzielność, chęć niesienia pomocy

9.motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

WIZJA PRZEDSZKOLA


1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Nasze przedszkole jest przyjazne i kolorowe. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Misją naszego przedszkola jest:


 • Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, wrażliwości, szacunku, rozwijanie emocjonalnej więzi z otaczającą przyrodą
 • Kształcenie w duchu demokracji, tolerancji i integracji społecznej oraz współdziałania w środowisku lokalnym.
 • Wprowadzenie dzieci w świat kultury, sztuki, muzyki, wartości estetycznych, rozwijanie ich kreatywności i zainteresowań.
 • Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych oraz wyrabianie postaw tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.
 • Organizowanie wielu różnorodnych działań stymulujących i rozwijających zdolności oraz usprawniających i kompensacyjnych zaburzone lub opóźnione funkcje psychomotoryczne u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Specyfika przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką dziesięcioodziałową, z 6 grupami integracyjnymi, położoną w sąsiedztwie lasu. Posiada piękny ogród, w części zalesiony.
Mieści się na parterze budynku dwukondygnacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 33w Łodzi (ul. Lermontowa 7).
W przedszkolu usunięte są bariery architektoniczne:
 • wybudowany jest podjazd dla wózków
 • korytarz wyłożony jest wykładziną antypoślizgową
 • nowocześnie urządzone łazienki, przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w tym dzieci z różnymi niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Posiada:
 • 2 duże sale gimnastyczne, bogato wyposażone w sprzęt i przybory do zajęć korekcyjnych i usprawniających dzieci ruchowo oraz umożliwiającą rozwijanie ich ekspresji muzyczno – ruchowej
 • 6 gabinetów terapeutycznych bogato wyposażony w środki dydaktyczne, rozwijające zaburzone funkcje u dzieci
 • bogatą bazę 10 sal dydaktyczną, wyposażoną w różnorodne atrakcyjne kąciki zainteresowań i zabaw, dające dzieciom możliwość wyboru działań, przygotowujące je do pracy z nowoczesnymi technologiami.

Realizując życzenia rodziców, przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych:


Szczegółowy wykaz planowanych działań zawartych w koncepcji znajdziesz tu:

Zajęcia dodatkowe

Wykaz realizowanych w przedszkolu programów:


 • E. Tokarska, J. Kopała, Zanim będę uczniem – program wychowania przedszkolnego
programy napisane przez nauczycieli przedszkola:
 • A. Franczyk, K. Krajewska, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju – program dla dzieci z grup integracyjnych
 • A. Franczyk, K. Krajewska, J. Skorupa, Animaloterapia – program przedszkolnego Klubu Animals

Spacer po przedszkolu

Skip to content