Dzień w przedszkolu

od 6.00 do 8.30

Schodzenie się wychowanków, stymulowanie aktywności ruchowej i twórczej dzieci, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy ruchowe

od 8.30 do 9.00

ŚNIADANIE

od 9.00 do 11.30

Odkrywanie świata: zajęcia i sytuacje dydaktyczno – wychowawcze w grupach integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych, gry i zajęcia ruchowe w ogrodzie, prace użyteczne i warsztaty plenerowe.

od 11.30 do 12.00

II ŚNIADANIE

od 12.00 do 13.00

Leżakowanie, zabawy swobodne, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery.

od 13.00 do 14.00

Leżakowanie, rozwijanie kreatywności: sytuacje edukacyjne dla dzieci zdolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania, gry i zabawy tematyczne, twórcze i integracyjne w sali i ogrodzie.

od 14.00 do 14.30

OBIAD

od 14.30 do 17.00

Zabawy inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe , stymulowanie aktywności dzieci, rozchodzenie się wychowanków.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00


  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.);
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;
  • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Jadłospis

Skip to content