ERASMUS

Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości

Projekt „Podróżujące projekty-podróż do kompetencji przyszłości” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, będzie realizowany przez 24 miesiące tj. od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. Organizacją wnioskującą było Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.
Głównym celem projektu jest: Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów w czasie trwania projektu.
W projekcie bierze udział 9 partnerów z 9 państw: Polski, Turcji, Włoch, Portugalii, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Litwy.
Uczestnikami projektu będzie 100 nauczycieli przedszkoli i szkół na etapie początkowym, których praca wykorzystuje ideę wszechstronnej edukacji dzieci. Ich działania skierowane są do 950 dzieci i 350 rodziców zaangażowanych pośrednio w projekt.
Projekt bazuje na doświadczeniach organizacji partnerskich w zakresie edukacji dwujęzycznej, twórczego działania i realizacji małych projektów oraz międzynarodowej współpracy, poparty zostanie badaniami w zakresie kreatywności dzieci oraz badaniem oczekiwań i rezultatów skierowanym do nauczycieli.
W ramach projektu zorganizujemy 9 wizyt szkoleniowych poświęconych zdobywaniu przez nauczycieli nowych umiejętności i doświadczeń za każdym razem odnosząc się do innego rodzaju aktywności dzieci w ramach których powstanie 36 prezentacji szkoleniowych. Odbędą się 3 spotkania organizacyjne, na których podejmować będziemy działania prowadzące do stworzenia sieci między organizacjami a co za tym idzie płynnej współpracy. Działania te będą obejmować 36 podróżujące po Europie pudełka/projekty, kończące się 36 eventami, warsztaty dla nauczycieli , konferencją kończącą projekt.
Rezultatami projektu będą: Katalog Projektów i Inspiracji , Scenariusze, Karty Projektów, Strona internetowa zawierająca galerię projektów będąca też narzędziem zbierania, udostępniania i upowszechniania działań i rezultatów projektu.
„Bilingual education: a step ahead”
W latach 2014 - 2016 Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało projekt pt „Bilingual education: a step ahead” w ramach programu ERASMUS+ (akcja 2. „Partnerstwa strategiczne”) . Projekt opierał się na kształceniu dwujęzycznym poprzez stosowanie metodyki CLIL. Wzmacnialiśmy kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli oraz rozwijaliśmy ich umiejętności językowe. Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
- Porównywali metody nauczania
- Wypracowali programy nauczania wraz z przewodnikami metodycznymi oraz katalog dobrych praktyk, który można obejrzeć poniżej - Tworzyli i publikowali scenariusze i plany lekcji w dziedzinie sztuki, muzyki, przyrody, wf, matematyki
- Rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne;
-  Podejmowali współpracę pomiędzy różnorodnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi


KatalogDobrychPraktyk2015-10-31b

Projekt Wspierać Kształcić Przeżywać

wkp_logo_prostokat
Projekt "Wspierać Kształcić Przeżywać"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771.240,00
Kwota dofinansowania: 655.554,00
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r

Celem projektu jest wspieranie rozwoju 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów 25 dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u 22 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 206 w nowoczesny sprzęt diagnostyczno– terapeutyczny (4 gabinety terapeutyczne i 5 sal zajęć).
Projekt przewiduje udział 25 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zespołem Aspergera, dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością. ruchową, uszkodzeniem słuchu, wzroku oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 9 r.ż. często z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Wsparcie kierowane jest również do 22 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w większości pracujących na codzień z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy zainteresowani są zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji wynikających z potrzeb dzieci i PM206 oraz przeprowadzonej diagnozy rozwoju zawodowego nauczycieli.
Główne zadania: realizacja zajęć terapeutycznych, specjalistycznych i dodatkowych z 25 dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: Tomatis, Snoezelen, T.behawioralna, Arteterapia , W.Sherborn, TUS, T.senso-motor (nie realizow.w PM206), podnoszenie kwalifikacji 22 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w przedszkolu, doposażenie PM 206 w sprzęt terapeutyczny, multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii.

INNE PROJEKTY

Nasze przedszkole od 1 IX 2015r. znalazło się w gronie placówek, którym przyznało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej pracy naszych nauczycieli.
Szkoła WSPÓŁPRACY

Od września 2013r. nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła WSPÓŁPRACY. Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu : 1.Powołany został zespół zadaniowy składający się 2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców i 2 nauczycieli. którzy delegowani są do udziału w szkoleniach oraz w dwóch warsztatach .
2.Wprowadzone zostaną na terenie przedszkola stałe mechanizmy partnerskiej współpracy przedszkole – rodzice – dzieci, wypracowane w trakcie realizacji projektu.
Promocja placówki w środowisku lokalnym i krajowym

Przedszkole nasze systematycznie i skutecznie promuje placówkę w środowisku lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Cieszy się bardzo dobrą opinią i jest wysoko oceniane za podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz dzieci i rodziców, dowodem na to jest udział przedszkola i wystąpienia pani Dyrektor i nauczycieli w różnego rodzaju programach radiowych i telewizyjnych oraz konferencjach min.:

  • udział P.M. 206 w programie pt. „Uniwersytet Przedszkole”, emitowanym na antenie TVP Łódź od października 2010 r., program realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki, którego celem było przybliżenie idei edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem jej nowoczesnych form,
  • obacz film o przedszkolu na stronie http://www.gate.com.pl/przedszkole/film_08.php
  • udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym w kwietniu 2012 r. przez MEN, mającym na celu prezentacje działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy z radą rodziców i szkołą przygotowujących dzieci do przejścia z przedszkola do szkoły podstawowej; działania nasze w tym zakresie zostały wysoko ocenione – obecnie na przedszkolu zamieszczona została tablica (firmowana przez MEN, którą otrzymaliśmy na inauguracji konkursu), informująca, iż jesteśmy przedszkolem dobrze przygotowującym dzieci do pojęcia nauki w szkole,
  • udział w konferencjach organizowanej przez Ł.C.D.N i K.P, Kuratorium Oświaty w Łodzi i przygotowanie prezentacji multimedialnej na tematy związane z upowszechnianiem ciekawych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem,
  • udział w miesiącu kwietniu 2012r. w międzynarodowej konferencji pt. „Edukacja ponad granicami” i wygłoszenie przez p. Dyrektor wykładu na temat : „Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym na bazie doświadczeń Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi”; w konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu państw: Hiszpanii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii, Irlandii Północnej oraz Polski; celem konferencji była prezentacja sprawdzonych praktyk z regionu Łodzi oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki odpowiedniego przygotowania dziecka do startu w szkolną edukację.

W ramach realizacji projektu :
  • artykuł pt.: „Działania Przedszkola Miejskiego nr 206 uwzględniające charakterystyczne metody i rozwiązania metodyczne”, który został opublikowany w Biuletynie Konferencyjnym, wydanym w związku z organizacją międzynarodowej konferencji – „Edukacja ponad granicami”,
  • prezentacja multimedialna na temat wspomagania rozwoju dzieci w naszym przedszkolu, która została zamieszczona na stronie internetowej uruchomionej w ramach realizacji międzynarodowego projektu NETQ6.