PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE

Projekt ,,Podłącz Książkę"

Projekt objęty jest patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Bliżej Przedszkola
Okres realizacji projektu: 02.10.2023r. - 31.05.2024 r

Głównym celem projektu jest:
Promocja i rozwijanie zainteresowań czytelniczych jak również wdrażanie do wartościowego spędzania wolnego czasu.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie dziecięcej kreatywności oraz wdrażanie do postzregania książki jako wiedzy o świecie

Projekt UMŁ i wsparcie UNICEF "


W ramach projektu w przedszkolu będą realizowane następujące zadania:
2.1. Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego
2.6. Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki
2.13. Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców
2.17. Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
3.9. Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców

Realizacja zadań jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF
Projekt "Podróż poza horyzonty"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu wynosi 548 805,00 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 466 150,00 PLN,
Okres realizacji projektu: 01.10.2021r. - 31.03.2023 r

Głównym celem projektu jest:
Dostosowanie 28 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, w okresie od 1.10.2021- 31.03.2023 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych obejmujących wszystkie 215 dzieci, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli.
Projekt "Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi 1.024.692,50 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 154.277,00 PLN,
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.08.2021 r

Głównym celem projektu jest:
podniesienie efektywności wsparcia 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi, w okresie od 1.01.2020- 31.12.2021 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 n-li pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Odyseja Umysłu
Odyseja Umysłu® to program edukacyjny do którego w tym roku poraz pierwszy dołączyło nasze przedszkole. Jest to projekt realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

OBSERWUJCIE CO ROBIĄ W TYM PROJEKCIE NASZE PRZEDSZKOLAKI
Projekty eTwinning
Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało wiele projektów międzynarodowych w ramach programu eTwinning za które uzyskało europejskie odznaki jakości. Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
eTwinning to społeczność szkół w Europie, które współpracują i realizują projekty, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
logo_etwinning
Matematyka - zabawa, edukacja, komunikacja

Projekt „Matematyka - zabawa, edukacja, komunikacja” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, jest realizowany od 01.11.2019r. do 31.10.2021r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi jest koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział bierze 6 partnerów z Polski, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Cypru i Estonii.
Podejmując współpracę szkół chcemy uczyć aktywnego obywatelstwa, podnosić umiejętności i kompetencje kluczowe zarówno dzieci jak i nauczycieli. Dwujęzyczne działania przy realizacji edukacji matematycznej w szkołach i przedszkolach, przy zastosowaniu narzędzi STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) w tym najnowszych technologii pozwolą kształtować, uczestnikom i ich podopiecznym, kompetencje niezbędne dla procesu uczenia się przez całe życie.
Projekt "Dzieci kochają naturę"
Realizowany jest w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi było koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział brało przez 6 partnerów z Polski, Turcji, Włoch, Węgier, Łotwy i Bułgarii .
Celem projektu jest poprawa zdrowia dzieci i świadomości ekologicznej poprzez różnorodność zadań wykonywanych w przyrodzie oraz umożliwienie nauczycielom współpracy z nauczycielami z przedszkoli partnerskich w celu zdobycia nowych pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie promowania edukacji przyrodniczej w całej Europie.
Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości

Projekt „Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, był realizowany od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi było koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział brało 9 partnerów z Polski, Turcji, Włoch, Portugalii, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Litwy.
Celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów w czasie trwania projektu.
logo_kolor
logo clil
„Bilingual education: a step ahead”
W latach 2014 - 2016 Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało projekt pt „Bilingual education: a step ahead” w ramach programu ERASMUS+ (akcja 2. „Partnerstwa strategiczne”) . Projekt opierał się na kształceniu dwujęzycznym poprzez stosowanie metodyki CLIL. Wzmacnialiśmy kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli oraz rozwijaliśmy ich umiejętności językowe. Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
- Porównywali metody nauczania
- Wypracowali programy nauczania wraz z przewodnikami metodycznymi oraz katalog dobrych praktyk, który można obejrzeć poniżej - Tworzyli i publikowali scenariusze i plany lekcji w dziedzinie sztuki, muzyki, przyrody, wf, matematyki
- Rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne;
-  Podejmowali współpracę pomiędzy różnorodnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi

logo fsmd kol
Festiwa Sztuki Małego Dziecka

Projekt realizowany od roku 2000 jako autorski pomysł nauczycieli i twórców zajmujących się artystycznym i kreatywnym wychowaniem małych dzieci. Projekt uzyskał ogólnopolską rangę i wielokrotne wsparcie Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt "Wspierać Kształcić Przeżywać"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771.240,00
Kwota dofinansowania: 655.554,00
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r

Celem projektu było wspieranie rozwoju 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów 25 dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u 22 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 206 w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – terapeutyczny (4 gabinety terapeutyczne i 5 sal zajęć).

INNE PROJEKTY

_WFOS_nowe_color_skrocone
Projekty finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi pozyskało wiele grantów z WFOŚiGW na realizowaną w przedszkolu edukację ekologiczną tj.: –„ Zielony Las Szczęściarzy” dotacja w kwocie 22 100 zł – kwiecień 2014 –„ Leśny Ogród Doświadczalny – ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi” dotacja w kwocie 31 000 zł – wrzesień 2015
Destination Imagination
Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w Programie dzieci rozwiązują Wyzwania samodzielnie, które dają poczucie zadowolenia i wiary we własne umiejętności.
DI_Logo_Full_Color_RGB
Nasze przedszkole od 1 IX 2015r. znalazło się w gronie placówek, którym przyznało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej pracy naszych nauczycieli.
Szkoła WSPÓŁPRACY

Od września 2013r. nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła WSPÓŁPRACY. Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu : 1.Powołany został zespół zadaniowy składający się 2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców i 2 nauczycieli. którzy delegowani są do udziału w szkoleniach oraz w dwóch warsztatach .
2.Wprowadzone zostaną na terenie przedszkola stałe mechanizmy partnerskiej współpracy przedszkole – rodzice – dzieci, wypracowane w trakcie realizacji projektu.
Promocja placówki w środowisku lokalnym i krajowym

Przedszkole nasze systematycznie i skutecznie promuje placówkę w środowisku lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Cieszy się bardzo dobrą opinią i jest wysoko oceniane za podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz dzieci i rodziców, dowodem na to jest udział przedszkola i wystąpienia pani Dyrektor i nauczycieli w różnego rodzaju programach radiowych i telewizyjnych oraz konferencjach min.:

  • udział P.M. 206 w programie pt. „Uniwersytet Przedszkole”, emitowanym na antenie TVP Łódź od października 2010 r., program realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki, którego celem było przybliżenie idei edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem jej nowoczesnych form,
  • obacz film o przedszkolu na stronie http://www.gate.com.pl/przedszkole/film_08.php
  • udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym w kwietniu 2012 r. przez MEN, mającym na celu prezentacje działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy z radą rodziców i szkołą przygotowujących dzieci do przejścia z przedszkola do szkoły podstawowej; działania nasze w tym zakresie zostały wysoko ocenione – obecnie na przedszkolu zamieszczona została tablica (firmowana przez MEN, którą otrzymaliśmy na inauguracji konkursu), informująca, iż jesteśmy przedszkolem dobrze przygotowującym dzieci do pojęcia nauki w szkole,
  • udział w konferencjach organizowanej przez Ł.C.D.N i K.P, Kuratorium Oświaty w Łodzi i przygotowanie prezentacji multimedialnej na tematy związane z upowszechnianiem ciekawych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem,
  • udział w miesiącu kwietniu 2012r. w międzynarodowej konferencji pt. „Edukacja ponad granicami” i wygłoszenie przez p. Dyrektor wykładu na temat : „Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym na bazie doświadczeń Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi”; w konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu państw: Hiszpanii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii, Irlandii Północnej oraz Polski; celem konferencji była prezentacja sprawdzonych praktyk z regionu Łodzi oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki odpowiedniego przygotowania dziecka do startu w szkolną edukację.

W ramach realizacji projektu :
  • artykuł pt.: „Działania Przedszkola Miejskiego nr 206 uwzględniające charakterystyczne metody i rozwiązania metodyczne”, który został opublikowany w Biuletynie Konferencyjnym, wydanym w związku z organizacją międzynarodowej konferencji – „Edukacja ponad granicami”,
  • prezentacja multimedialna na temat wspomagania rozwoju dzieci w naszym przedszkolu, która została zamieszczona na stronie internetowej uruchomionej w ramach realizacji międzynarodowego projektu NETQ6.
Skip to content