PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE

Projekt "Podróż poza horyzonty"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi 548 805,00 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 466 150,00 PLN,
Okres realizacji projektu: 01.10.2021r. - 31.03.2023 r

Głównym celem projektu jest:
Dostosowanie 28 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, w okresie od 1.10.2021- 31.03.2023 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych obejmujących wszystkie 215 dzieci, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli.
Projekt "Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi 1.024.692,50 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 154.277,00 PLN,
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.08.2021 r

Głównym celem projektu jest:
podniesienie efektywności wsparcia 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi, w okresie od 1.01.2020- 31.12.2021 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 n-li pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Projekty eTwinning
Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało wiele projektów międzynarodowych w ramach programu eTwinning za które uzyskało europejskie odznaki jakości. Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
eTwinning to społeczność szkół w Europie, które współpracują i realizują projekty, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
logo_etwinning
Matematyka - zabawa, edukacja, komunikacja

Projekt „Matematyka - zabawa, edukacja, komunikacja” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, jest realizowany od 01.11.2019r. do 31.10.2021r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi jest koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział bierze 6 partnerów z Polski, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Cypru i Estonii.
Podejmując współpracę szkół chcemy uczyć aktywnego obywatelstwa, podnosić umiejętności i kompetencje kluczowe zarówno dzieci jak i nauczycieli. Dwujęzyczne działania przy realizacji edukacji matematycznej w szkołach i przedszkolach, przy zastosowaniu narzędzi STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) w tym najnowszych technologii pozwolą kształtować, uczestnikom i ich podopiecznym, kompetencje niezbędne dla procesu uczenia się przez całe życie.
Projekt "Dzieci kochają naturę"
Realizowany jest w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi było koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział brało przez 6 partnerów z Polski, Turcji, Włoch, Węgier, Łotwy i Bułgarii .
Celem projektu jest poprawa zdrowia dzieci i świadomości ekologicznej poprzez różnorodność zadań wykonywanych w przyrodzie oraz umożliwienie nauczycielom współpracy z nauczycielami z przedszkoli partnerskich w celu zdobycia nowych pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie promowania edukacji przyrodniczej w całej Europie.
Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości

Projekt „Podróżujące projekty-podróż do kompetencji przyszłości” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, był realizowany od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi było koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział brało 9 partnerów z Polski, Turcji, Włoch, Portugalii, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Litwy.
Celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów w czasie trwania projektu.
logo_kolor
logo clil
„Bilingual education: a step ahead”
W latach 2014 - 2016 Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało projekt pt „Bilingual education: a step ahead” w ramach programu ERASMUS+ (akcja 2. „Partnerstwa strategiczne”) . Projekt opierał się na kształceniu dwujęzycznym poprzez stosowanie metodyki CLIL. Wzmacnialiśmy kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli oraz rozwijaliśmy ich umiejętności językowe. Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
- Porównywali metody nauczania
- Wypracowali programy nauczania wraz z przewodnikami metodycznymi oraz katalog dobrych praktyk, który można obejrzeć poniżej - Tworzyli i publikowali scenariusze i plany lekcji w dziedzinie sztuki, muzyki, przyrody, wf, matematyki
- Rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne;
-  Podejmowali współpracę pomiędzy różnorodnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi

logo fsmd kol
Festiwa Sztuki Małego Dziecka

Projekt realizowany od roku 2000 jako autorski pomysł nauczycieli i twórców zajmujących się artystycznym i kreatywnym wychowaniem małych dzieci. Projekt uzyskał ogólnopolską rangę i wielokrotne wsparcie Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt "Wspierać Kształcić Przeżywać"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771.240,00
Kwota dofinansowania: 655.554,00
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r

Celem projektu było wspieranie rozwoju 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów 25 dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u 22 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 206 w nowoczesny sprzęt diagnostyczno– terapeutyczny (4 gabinety terapeutyczne i 5 sal zajęć).

INNE PROJEKTY

_WFOS_nowe_color_skrocone
Projekty finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi pozyskało wiele grantów z WFOŚiGW na realizowaną w przedszkolu edukację ekologiczną tj.: –„ Zielony Las Szczęściarzy” dotacja w kwocie 22 100 zł – kwiecień 2014 –„ Leśny Ogród Doświadczalny – ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi” dotacja w kwocie 31 000 zł – wrzesień 2015
Destination Imagination
Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w Programie dzieci rozwiązują Wyzwania samodzielnie, które dają poczucie zadowolenia i wiary we własne umiejętności.
DI_Logo_Full_Color_RGB
Nasze przedszkole od 1 IX 2015r. znalazło się w gronie placówek, którym przyznało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej pracy naszych nauczycieli.
Szkoła WSPÓŁPRACY

Od września 2013r. nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła WSPÓŁPRACY. Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu : 1.Powołany został zespół zadaniowy składający się 2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców i 2 nauczycieli. którzy delegowani są do udziału w szkoleniach oraz w dwóch warsztatach .
2.Wprowadzone zostaną na terenie przedszkola stałe mechanizmy partnerskiej współpracy przedszkole – rodzice – dzieci, wypracowane w trakcie realizacji projektu.
Promocja placówki w środowisku lokalnym i krajowym

Przedszkole nasze systematycznie i skutecznie promuje placówkę w środowisku lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Cieszy się bardzo dobrą opinią i jest wysoko oceniane za podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz dzieci i rodziców, dowodem na to jest udział przedszkola i wystąpienia pani Dyrektor i nauczycieli w różnego rodzaju programach radiowych i telewizyjnych oraz konferencjach min.:

  • udział P.M. 206 w programie pt. „Uniwersytet Przedszkole”, emitowanym na antenie TVP Łódź od października 2010 r., program realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki, którego celem było przybliżenie idei edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem jej nowoczesnych form,
  • obacz film o przedszkolu na stronie http://www.gate.com.pl/przedszkole/film_08.php
  • udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym w kwietniu 2012 r. przez MEN, mającym na celu prezentacje działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy z radą rodziców i szkołą przygotowujących dzieci do przejścia z przedszkola do szkoły podstawowej; działania nasze w tym zakresie zostały wysoko ocenione – obecnie na przedszkolu zamieszczona została tablica (firmowana przez MEN, którą otrzymaliśmy na inauguracji konkursu), informująca, iż jesteśmy przedszkolem dobrze przygotowującym dzieci do pojęcia nauki w szkole,
  • udział w konferencjach organizowanej przez Ł.C.D.N i K.P, Kuratorium Oświaty w Łodzi i przygotowanie prezentacji multimedialnej na tematy związane z upowszechnianiem ciekawych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem,
  • udział w miesiącu kwietniu 2012r. w międzynarodowej konferencji pt. „Edukacja ponad granicami” i wygłoszenie przez p. Dyrektor wykładu na temat : „Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym na bazie doświadczeń Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi”; w konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu państw: Hiszpanii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii, Irlandii Północnej oraz Polski; celem konferencji była prezentacja sprawdzonych praktyk z regionu Łodzi oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki odpowiedniego przygotowania dziecka do startu w szkolną edukację.

W ramach realizacji projektu :
  • artykuł pt.: „Działania Przedszkola Miejskiego nr 206 uwzględniające charakterystyczne metody i rozwiązania metodyczne”, który został opublikowany w Biuletynie Konferencyjnym, wydanym w związku z organizacją międzynarodowej konferencji – „Edukacja ponad granicami”,
  • prezentacja multimedialna na temat wspomagania rozwoju dzieci w naszym przedszkolu, która została zamieszczona na stronie internetowej uruchomionej w ramach realizacji międzynarodowego projektu NETQ6.