Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekt „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy” RPLD.11.01.03-10-0007/19

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Podziałanie XI.1.3 Edukacja Przedszkolna.
Wartość projektu wynosi 1.024.692,50 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 154.277,00 PLN.
Głównym celem projektu jest:
podniesienie efektywności wsparcia 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi, w okresie od 1.01.2020- 31.12.2021 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 n-li pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ dzięki realizacji wskaźników horyzontalnych, wskaźników produktu i rezultatu, poprzez indywidualne kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Migawki z działań projektowych:

27 listopada 2020
IMG_20201127_133556

Koncert

19 listopada 2020
sc2

Nasza ścianka wspinaczkowa

11 listopada 2020
IMG_20201006_141142

Terapia ręki

10 listopada 2020
5t

Rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa

10 listopada 2020
1an

Zajęcia animaloterapii

8 listopada 2020
IMG_20201006_121758

Warsztaty praktycznego działania

28 października 2020
received_1010469546142105

Improwizacje muzyczne i rytmy

28 października 2020
PART_1602862226086

Wycieczka grupy ,,Kotki”

28 października 2020
Tygrysy na stronę

Kinezyterapia

12 października 2020
IMAG0102

Tyfloterapia

12 października 2020
IMG_20200921_134451

Zajęcia LEGOeducation

8 października 2020
3

Wycieczka do Krainy Dzikiej Kaczki

7 października 2020
20201006_131829

Zajęcia ruchowe na nowej sali

1 października 2020
IMG_20190228_095158

Zajęcia dodatkowe w roku szk. 2020/2021

18 września 2020
18

Pierwsze zajęcia na basenie

15 sierpnia 2020
3

Nauka pływania w roku szk. 2020/2021

Zadania realizowane w projekcie:

ZADANIE 1: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie indywidualnych zajęć terapeutycznych


Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 20/21
Planujemy realizację zajęć indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach:
Terapia bilateralna
Rewalidacja WZROKU
Rewalidacja SŁUCHU
Rewalidacja MOWY z ter .Tomatisa
PECS System rozwijania komunikacji z dzieckiem od rozróżniania obrazków do budowania pełnych zdań, odpowiadania na pytania oraz komentowania
Kinezyterapia
Terapia ręki
Planujemy doposażenie przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały do zajęć indywidualnych.
ZADANIE 2: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie terapii Biofeedback.


Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 20/21
Podstawowym celem terapii EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja czynności bioelektrycznej mózgu. Celem jest więc taka zmiana wzorca fal mózgowych, podczas prowadzonych treningów, która jest pożądana dla dziecka. Jest to terapia, w której dziecko uczy się podnosić sprawność swojego mózgu. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Na głowie trenującego przypięta jest w odpowiednim miejscu elektroda aktywna rejestrująca fale EEG. Aktywność mózgu wpływa na parametry fal, np. stan relaksu wiąże się z dominacją fal alfa ,stan koncentracji i skupienia z dominacją fal beta natomiast podczas stresu, zdenerwowania lub strachu, mózg emituje fale o wysokich częstotliwościach.
Sesja terapeutyczna obejmuje 10 rund treningowych, 2 -3 minutowych, z krótką przerwą na relaks po każdej z nich. Czas trwania terapii ustala się indywidualnie, stosownie do istoty problemu i wieku. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien wynosić więcej niż 7-10 dni
Jak zapisać dziecko na zajęcia:
Rodzic składa wypełniony wniosek o udzielenie dziecku pomocy, w sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG, ewentualnie zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tej terapii.
ZADANIE 3: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie ICT, diagnozy, terapii i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Poniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowy nauczycieli - w ramach projektu 25 n-li weźmie udział w działaniach podnoszących ich umiejętności zawodowe

ZADANIE 4: Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych poprzez wzbogacenie oferty zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci uczęszczających do PM206 w tym także dzieci o SPE


Zadanie polega na doposażeniu przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały.
Planujemy realizację zajęć dla wszystkich dzieci w roku szkolnym 2020/21:
Zajęć Improwizacji muzycznej i rytmu–5h/tyg;
Zajęć rozwijających komp kluczowe przez STEAM i LEGOEDUCATION - 5h/tyg;
Integracyjne wycieczki i rajdy połączone z terapią TUS
; Zaj. Nauki pływania dla dzieci starszych spełniających kryterium wieku, wzrostu i dostarczenia oświadczenia o zdrowiu.
ZADANIE 5: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie zajęć terapeutycznych grupowych


W Przedszkolu w ramach projektu odbędą się w roku szkolnym 2020/21 zajęcia.: - animaloterapii
- terapii metodą Snoezelen
- zajęcia praktycznego działania zgodnie z metodą TUS (kulinarne, konstrukcyjne., ogrodnicze)
- Trening Umiejętności Szkolnych (TUSz)
- terapii odruchów wg S.Goddard.

ZADANIE 6: Przekształcenie pomieszczenia magazynowego na profesjonalną salę do zajęć Integracji Sensorycznej oraz zajęć psychoruchowych


Realizacja zadania polegać będzie na:
Odnowie pomieszczenia magazynowego: naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia; Malowanie i naprawa ścian; Montaż drzwi, wykonanie osłon na rury i kaloryfery; oraz ścianki dzielącej część techniczną SP od części terap. OWP. Zerwanie starej wykładziny, wykonanie wylewki pod wykładzinę, montaż wykładziny Gerflor (odpornej na poślizg), zgrzewanie na gorąco. Zakup pomocy i materiałów, dzięki którym możliwe jest usprawnianie i przywracanie równowagi w rozwoju różnych sfer psychofizycznych. Realizacja zajęć ruchowych, psychoruchowych, zajęć Integracji Sensorycznej i kinezyterapii w nowej sali .