Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekt „Podróż poza horyzonty” RPLD.11.01.03-10-0001/20-00

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Podziałanie XI.1.3 Edukacja Przedszkolna.
Wartość projektu wynosi 548 805,00 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 466 150,00 PLN.
W STYCZNIU 2023 wydłużono realizację projektu o 5 miesięcy
zwiększono dofinansowanie projektu na realizację NOWEGO zadania 7 o kwotę 400400,00 zł
Głównym celem projektu jest:
Celem P jest poprawa jakości kształcenia 28 Dzieci. z orzeczeniem. o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku przedszkolnym z terenu PM206 w Łodzi w okresie 1.10.21-31.08.23r. Projekt przewiduje: poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w PM206 podniesienie kwalifikacji i kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.o specjalnych potrzebach edukacyjnych 20 nauczycieli, doposażenie przedszkola w sprzęt TIK, narzędzia diagnostyczno.-terapeutyczne, pomoce, meble

Migawki z działań projektowych:

26 października 2022
received_1812360762462082

Dogoterapia

26 października 2022
received_844358840081899

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

26 października 2022
Image[11]

Lego Education

14 października 2022
received_1206748366574809

Zajęcia Korekcyjne

14 października 2022
received_1651971768537977

Groty Nagórzyckie

29 września 2022
Image[7]

Wycieczka do Dobronianki

29 września 2022
IMG_4191

Trening Umiejętności Społecznych

28 września 2022
received_390007023336595

Wycieczka do Muzeum

27 września 2022
received_830748614770935

Sady Klemensa

21 września 2022
IMG_20220920_125941

Kraina Dzikiej Kaczki

16 września 2022
IMG_20220916_103042

Basen

15 września 2022
IMG_20220913_125820

Glottodydaktyka

15 września 2022
received_536814861580897

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

12 września 2022
received_1089710121683400

Programowanie i Robotyka

12 września 2022
IMG_20221010_110837

Kodowanie

30 czerwca 2022
IMG_20220630_123333

Umuzykalnienie na trawie

27 czerwca 2022
received_1091328771457107

Tygryski i Kotki na wycieczce

26 maja 2022
received_378943937609669

Myszki i Krasnale na wycieczce

26 maja 2022
received_7433887173349192

Jeżyki i Niedźwiadki na wycieczce

13 maja 2022
received_370743101675136

Wycieczka do ZOO Safari

11 maja 2022
FB_IMG_1652294850686

Skansen w Kłóbce – wycieczka

11 maja 2022
received_1359618891202321

Wycieczka na Łódzkie Lotnisko

27 kwietnia 2022
received_977211333157133

Niedźwiadki i Jeżyki w ZOO

11 kwietnia 2022
IMG_20220329_125153

Glottodydaktyka i Glottoterapia

Zadania realizowane w projekcie:

ZADANIE 1: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie indywidualnych zajęć terapeutycznych


Zajęcia odbywać się będą w roku 2022
Planujemy realizację zajęć indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach:
Trening Umiejętności Komunikacyjnych
Relaksacja i masaż
Terapia audio-psycho-lingwistyczna
Terapia EEG
Sensoterapia
Zajęcia wsparte realizacją programu innowacji pedagogicznej "Od nocnika do guzika"
Planujemy doposażenie przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały do zajęć indywidualnych.
ZADANIE 2: Realizacja TUS w formie terapii plenerowej jako dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych


Realizacja (TUS) Trening Umiejęt Społ w formie ter. plenerowej polegać będzie na:
- Doposaż. przedszkola w sprzęty do zabaw i ćwiczeń na powietrzu.
- Rozwijanie sprawności i motoryki dużej, naukę kontroli nad emocjami i realizację zadań, wykształceniu u dzieci. zdrowych nawyków, z wykorzystaniem działań ekol. w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Prowadzone będą jako: Zajęcia terapii plenerowej dla dzieci o SPE
TUS w czasie wyjazdów integracyjnych -15 wycieczek rozwijających kompetencje społeczne dzieci i wspierających nabywanie świadomości kulturalnej
ZADANIE 3: Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych poprzez wzbogacenie oferty zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci.


Zajęcia odbywać się będą w roku 2022
Organizacja zaj.dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uniwersalne do funkcjonowania w grupie społecznej. Podczas zajęć kształtujących umiejętności ogólnorozwojowe, działanie w grupie, pracę z emocjami, stymulację rozwoju z uwzględnieniem dostosowania wymagań do dzieci.o SPE. Dzieci kwalifikowane na zajęcia zgodnie z zainteresowaniem i decyzją rodziców potwierdzoną na karcie przystąpienia do projektu. Planujemy realizację zajęć: *Zaj. Dramy i umuzykalnienia - nabycie komp. klucz. VI/VIII oraz ekspresji kult. wł. postaw,pracy zesp i kreatyw.
*Zaj. roz. Komp kluczowe III/IV/V przez kodowanie, ozoboty i STEAM -;nabycie Kompetencji matemat. i naukowo-techn oraz informat.
*Gimnastyka korekcyjna z nauką pływania dla dzieci starszych
*Zaj. ruch-korekcyjne dla dzieci młodszych - kształtowanie prawidłowej postawy, ekspresji ruchowej

ZADANIE 4: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie ICT, diagnozy, terapii i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Zadanie polega na doposażeniu przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały.
Planujemy realizację szkoleń
STUDIA PODYPLOMOWE (dla 3 osób)
KURSY PRAKTYCZNE: Nowoczesne Technologie w Edukacji
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INDYWIDUALNE:
GLOTTODYDAKTYKA(3K/0M), Kurs instrukt. DRAMY (3K/)M) KURS kwalifikacyjny met. Montesorii (3K/0M)
SZKOLENIA RADY PEDAG.3szt
ZADANIE 5: Uruchomienie terapii Montesorii dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych w VI grupie integracyjnej


W Przedszkolu w ramach projektu odbędą się w roku 2022.: - Doposażeniu VI grupy integracyjnej w certyfikowane pomoce i sprzęty do realizacji tej metody
- organizacji oddziału integracyjnego przygotowanego do pracy tą terapią w którym zostanie wydłużona praca nauczyciela wspomagającego 2 godz./dziennie
- organizacji ćwiczeń praktycznego dnia - warsztatów terapeutycznych wg metody dla dz. o SPE

ZADANIE 6: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie zajęć terapeutycznych grupowych


Realizacja zadania polegać będzie na realizacji zajęć terapeutycznych grupowych:
-Zooterapii (terapia przez kontakt ze zwierzetami)
-Terapia pedagogiczna wzbogacone Glottodydaktyką
-Warszt terapi zajęciowej zgodnie z Met. TUS (kulinarne, konstrukcyjne, ogrodnicze
-Trening Kinezjologii edukacyjnej.