Oferta terapeutyczna przedszkola

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami rewalidacyjnymi,
musi posiadać

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

.
Taki dokument wydawany jest przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub do poradni, która opiekuje się danym żłobkiem, przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dzieci, które objęte są rewalidacją otrzymują od 4 do 8 zajęć indywidualnych w tygodniu przyznawanych zgodnie z potrzebami dziecka na wniosek zespołów terapeutycznych.
W naszym przedszkolu realizujemy także inne zajęcia terapeutyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie w diagnozowaniu i terapii małych dzieci z problemami rozwojowymi.


Prowadzimy:

Profilaktykę i terapię logopedyczną;
Zajęcia z komunikacji grupowej;
Terapię psychologiczną;
Trening Umiejętności Społecznych
Zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa
Terapię w Sali Doświadczania Świata
Codzienne wsparcie pedagogów specjalnych w grupach integracyjnych
Wsparcie zespołów terapeutycznych dla rodzin;
Zajęcia terapeutyczne z tyflo- i surdopedagogiem Zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę;
Muzykoterapię i Arteterapię
Diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej (SI);
Rehabilitację ruchową;
Dogoterapię.

Informujemy, że wszelkie opinie bądź dokumenty dotyczące funkcjonowania dzieci będą wydawane na prośbę rodziców po wcześniejszym zgłoszeniu tej informacji nauczycielowi bądź specjaliście prowadzącemu grupę. Informujemy, że wszelkie potrzebne dokumenty przygotujemy w terminie 7 dni od Państwa zgłoszenia.
Pedagog specjalny po rozmowach z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka dokonuje oceny zaburzeń koordynacji zmysłów i ich integracji oraz rozwoju ruchowego dziecka (sprawność dłoni, palców, przemieszczania się) a także samodzielności i samoobsługi, we współpracy z rodzicami rozwija i usprawnia funkcje psychomotoryczne, które wpływają na wyrównanie dysproporcji rozwojowych.

Logopeda prowadzi u dzieci badanie i usprawnianie funkcji gryzienia, oddychania i warunków anatomicznych narządów mowy, ocenia analizę i syntezę słuchową. Ponadto prowadzi usprawnianie rozwoju mowy i kształtuje umiejętności posługiwania się językiem. Dokonuje diagnozy i prowadzi terapię logopedyczną.

Neurologopeda jest specjalistą, który prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Po analizie dokumentacji medycznej, rozmowie z rodzicami, diagnozie neurologopedycznej dziecka określa plan działań terapeutycznych i wspólnie z pozostałymi terapeutami prowadzi polisensoryczne działania mające na celu maksymalne usprawnienie funkcjonowania dziecka.

Psycholog określa poziom rozwoju dziecka, stopień wykorzystania informacji z analizatorów zmysłów do poznawania otoczenia, poruszania się w nim i reagowania na różne bodźce. Ponadto ocenia stopień rozwoju emocjonalnego i funkcjonowania społecznego. Psycholog jest partnerem rodziców w pokonywaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznym dziecka i jego komunikacji z otoczeniem.

Terapeuta integracji sensorycznej zajmuje się obserwacją i diagnozowaniem zaburzeń w zakresie odbioru, organizacji, interpretacji i przetwarzania bodźców płynących do układu nerwowego dziecka z poszczególnych zmysłów, zmysłu równowagi (ukł. przedsionkowy) oraz z receptorów czucia głębokiego. Terapeuta opracowuje indywidualny program usprawniania procesów integracji sensorycznej dla danego dziecka.

Rehabilitant ruchu obserwuje motorykę spontaniczną w odniesieniu do prawidłowych wzorców psychoruchowych, bada odruchy, , ocenia napięcie mięśniowe. W jego zakres włączona jest ocena postawy ciała oraz ocena funkcjonalna kończyn górnych i dolnych. Terapia dobierana jest indywidualnie dla każdego dziecka i prowadzona jest elementami różnych metod fizjoterapeutycznych.

Surdopedagog prowadzi zajęcia terapeutyczne dzieci z diagnozą niedosłuchu w stopniu lekkim, oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju w tym dzieci z afazją motoryczną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny.

Tyflopedagog, zajmuje się rewalidacją dzieci z wadą wzroku. Na zajęciach tyfloterapeutycznych dzieci ćwiczą umiejętność spostrzegania figur i tła w barwnych układankach oraz kształtują swoją orientację w przestrzeni poprzez ciekawe zabawy i pracę z różnorodnymi pomocami. Rozwijają mięśnie oka a zarazem kształcą swoje umiejętności w zabawach słownych opowiadając i tworząc historyjki w technice teatru cieni.

Terapeuta Biofidbeck prowadzi trening mózgu opierający się na jego aktywności elektrycznej. System zbiera fale mózgowe pacjenta umożliwiając mu kontrolowanie animowanych gier siłą umysłu. Stymulowanie mózgu w ten sposób pozwala wypracować bardziej korzystne schematy jego funkcjonowania. Dzięki biofeedbackowi możliwe jest m.in poprawienie zdolności koncentracji, uczenia się, relaksacji oraz kontrolowanie stanu psychofizycznego.

Terapeuta Snoezolen prowadzi zajęcia mające na celu poznawanie świata poprzez zmysły . Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Aby uzyskać odpowiednie efekty świetlne w zajęciach terapeutycznych używa m.in. następujących komponentów: światłowody, projektory, kule lustrzane, pasma świetlne, kolumny wodne, drgania muzyki przenoszone na łóżko wodne, zapachy w atomizerach itp.

Terapeuta metody Tomatis przed rozpoczęciem treningów słuchowych ocenia poziom uwagi słuchowej dziecka, a następnie opracowuje program dostosowany do jego potrzeb. Terapia odbywa się w cyklach oddzielonych przerwami, po których następuje powtórne badanie uwagi słuchowej. Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej. W metodzie prof. Tomatisa wykorzystana została muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej.

TUS -Trening Umiejętności Społecznych Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.

Dogoterapeuta/ Felinoterapeuta prowadzi różnorodne zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz terapeutycznym i rekreacyjnym, z udziałem specjalnie wybranego i specjalistycznie wyszkolonego psa/kota terapeutycznego. Prowadzone działania terapeutyczne mają na celu poprawę funkcjonowania zarówno w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej, stymulację funkcji poznawczych.

Terapia ręki to zajęcia mające na celu poprawienie motoryki małej. Przeznaczona jest dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły a mają problemy z grafomotoryką lub z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. W zajęciach biorą również dzieci, które mają problemy z precyzyjnymi ruchami przy samoobsłudze np. zapinanie guzików, ubieranie się, samodzielne jedzenie.


MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI TERAPIĘ POD ADRESEM MEILOWYM:

terapia@pm206.elodz.edu.pl

21 marca 2021
D7E4AF07-1DA0-4E26-8919-F2A8A2CD9FF5

Tomatis

5 marca 2021
IMG-20210305-WA0031

Snoezelen

4 marca 2021
Q��_706564511_ (1)

Integracja Sensoryczna

11 listopada 2020
IMG-20210422-WA0000

Terapia ręki

10 listopada 2020
5t

Rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa

10 listopada 2020
1an

Zajęcia animaloterapii

28 października 2020
sc1

Kinezyterapia

12 października 2020
IMAG0102

Tyfloterapia

21 maja 2019
IMG_20190218_095327

Zajęcia praktycznego działania

9 stycznia 2019
sala1

Sala Doświadczania Świata

TERAPIA - Poczytaj i dowiedz się więcej!

20190524_145329

Tu znajdziesz padlet z propozycjami ćwiczeń logopedycznych

IMG_20190524_105550

Tu znajdziesz padlet z propozycjami ćwiczeń terapeutycznych

POLECANE ARTYKUŁY

STYMULACJA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCHW PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI I DEFICYTAMI ROZWOJU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Anna Franczyk Katarzyna Krajewska.
PRENATALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MOWY
Skip to content