Oferta terapeutyczna przedszkola

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami rewalidacyjnymi,
musi posiadać

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

.
Taki dokument wydawany jest przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub do poradni, która opiekuje się danym żłobkiem, przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dzieci, które objęte są rewalidacją otrzymują od 4 do 8 zajęć indywidualnych w tygodniu przyznawanych zgodnie z potrzebami dziecka na wniosek zespołów terapeutycznych.
W naszym przedszkolu realizujemy także inne zajęcia terapeutyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie w diagnozowaniu i terapii małych dzieci z problemami rozwojowymi.


Prowadzimy:

Profilaktykę i terapię logopedyczną;
Zajęcia z komunikacji grupowej;
Terapię psychologiczną;
Trening Umiejętności Społecznych
Zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa
Terapię w Sali Doświadczania Świata
Codzienne wsparcie pedagogów specjalnych w grupach integracyjnych
Wsparcie zespołów terapeutycznych dla rodzin;
Zajęcia terapeutyczne z tyflo- i surdopedagogiem Zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę;
Muzykoterapię i Arteterapię
Diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej (SI);
Rehabilitację ruchową;
Dogoterapię.

Pedagog specjalny po rozmowach z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka dokonuje oceny zaburzeń koordynacji zmysłów i ich integracji oraz rozwoju ruchowego dziecka (sprawność dłoni, palców, przemieszczania się) a także samodzielności i samoobsługi, we współpracy z rodzicami rozwija i usprawnia funkcje psychomotoryczne, które wpływają na wyrównanie dysproporcji rozwojowych.

Logopeda prowadzi u dzieci badanie i usprawnianie funkcji gryzienia, oddychania i warunków anatomicznych narządów mowy, ocenia analizę i syntezę słuchową. Ponadto prowadzi usprawnianie rozwoju mowy i kształtuje umiejętności posługiwania się językiem. Dokonuje diagnozy i prowadzi terapię logopedyczną.

Psycholog określa poziom rozwoju dziecka, stopień wykorzystania informacji z analizatorów zmysłów do poznawania otoczenia, poruszania się w nim i reagowania na różne bodźce. Ponadto ocenia stopień rozwoju emocjonalnego i funkcjonowania społecznego. Psycholog jest partnerem rodziców w pokonywaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznym dziecka i jego komunikacji z otoczeniem.

Terapeuta integracji sensorycznej zajmuje się obserwacją i diagnozowaniem zaburzeń w zakresie odbioru, organizacji, interpretacji i przetwarzania bodźców płynących do układu nerwowego dziecka z poszczególnych zmysłów, zmysłu równowagi (ukł. przedsionkowy) oraz z receptorów czucia głębokiego. Terapeuta opracowuje indywidualny program usprawniania procesów integracji sensorycznej dla danego dziecka.

Rehabilitant ruchu obserwuje motorykę spontaniczną w odniesieniu do prawidłowych wzorców psychoruchowych, bada odruchy, , ocenia napięcie mięśniowe. W jego zakres włączona jest ocena postawy ciała oraz ocena funkcjonalna kończyn górnych i dolnych. Terapia dobierana jest indywidualnie dla każdego dziecka i prowadzona jest elementami różnych metod fizjoterapeutycznych.

MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI TERAPIĘ POD ADRESEM MEILOWYM:

terapia@pm206.elodz.edu.pl

5 marca 2021
IMG-20210305-WA0031

Snoezelen

4 marca 2021
Q��_706564511_ (1)

Integracja Sensoryczna

11 listopada 2020
IMG_20201006_141142

Terapia ręki

10 listopada 2020
5t

Rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa

10 listopada 2020
1an

Zajęcia animaloterapii

28 października 2020
sc1

Kinezyterapia

12 października 2020
IMAG0102

Tyfloterapia

21 maja 2019
IMG_20190218_095327

Zajęcia praktycznego działania

9 stycznia 2019
sala1

Sala Doświadczania Świata

TERAPIA - Poczytaj i dowiedz się więcej!

20190524_145329

Tu znajdziesz padlet z propozycjami ćwiczeń logopedycznych

IMG_20190524_105550

Tu znajdziesz padlet z propozycjami ćwiczeń terapeutycznych

POLECANE ARTYKUŁY

STYMULACJA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCHW PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI I DEFICYTAMI ROZWOJU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Anna Franczyk Katarzyna Krajewska.
PRENATALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MOWY